ระบบทุนการศึกษา

ที่ TOHO GAKUEN มีระบบการให้ทุนการศึกษาเฉพาะตัว เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความมุ่งมั่นในโลกวงการบันเทิง มีทั้งแบบที่ใช้ได้ตั้งแต่ตอนเข้าศึกษา และหลังเข้าศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่จากมือการสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2019(สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ)

ทุนการศึกษาที่ช่วยเหลือเวลาสมัครเข้าเรียน

ระบบโควต้านักเรียนชาวต่างชาติของ TOHO GAKUEN

พิจารณาจากผลการสอบสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติของสถาบัน และผลการเรียนและการเข้าเรียนในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนการศึกษา: ยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคเรียนต้นของชั้นปีที่ 1 (150,000เยน)

ระบบทุนการศึกษาสำหรับบุตรของผู้จบการศึกษา

ยกเว้นค่าแรกเข้าศึกษากึ่งหนึ่ง สำหรับบุตรของผู้จบการศึกษาจากสถาบัน โดยพิจารณาจากการยื่นคำร้องขอรับทุนโดยเจ้าตัวหรือผู้จบการศึกษา ทุนการศึกษา: ยกเว้นค่าแรกเข้าศึกษากึ่งหนึ่ง
*กรุณาสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าเรียนก่อนยื่นคำร้อง (เวลาที่ส่งเอกสารการสมัคร จำเป็นต้องยื่นเอกสาร “ใบสมัครเข้าเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว”)

ระบบทุนการศึกษาสำหรับพี่น้องของผู้จบการศึกษาหรือนักเรียนปัจจุบัน

ยกเว้นค่าแรกเข้าศึกษากึ่งหนึ่ง สำหรับพี่น้องของผู้จบการศึกษาจากสถาบันหรือนักเรียนปัจจุบัน โดยพิจารณาจากการยื่นคำร้องขอรับทุนโดยเจ้าตัว หรือผู้จบการศึกษา พี่น้องที่เข้าเรียนในปีเดียวกับก็สามารถใช้ทุนนี้ได้
ทุนการศึกษา: ยกเว้นค่าแรกเข้าศึกษากึ่งหนึ่ง
*กรุณาสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าเรียนก่อนยื่นคำร้อง (เวลาที่ส่งเอกสารการสมัคร จำเป็นต้องยื่นเอกสาร “ใบสมัครเข้าเรียนของพี่น้องของนักเรียนปัจจุบัน”)

ทุนการศึกษาหลังเข้าเรียน

โปรแกรมดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ (ระบบทุนการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติผู้มีความตั้งใจ)

ทุนการศึกษาที่มอบแก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษา และหน่วยงานอิสระสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น(JASSO)
ทุนการศึกษา: 48,000 เยน / เดือน (ระยะเวลา 2 ปี)

※ระบบการจองทุนการศึกษา (สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนดีเยี่ยมในการสอบเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น)
เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้ผู้ที่มีผลการสอบดีเยี่ยมในการสอบเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น (EJU)
ทุนการศึกษา: 48,000 เยน / เดือน (ระยะเวลา 1 ปี)

※ระบบการจองทุนการศึกษา (สำหรับผู้ที่ได้รับการแนะนำ) ที่ได้รับการอนุมัติก่อนเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น
เป็นระบบทุนการศึกษาแบบได้รับการแนะนำ สำหรับผู้ที่สอบEJU ที่ประเทศของตน แล้วยื่นใบสมัครและสอบที่ TOHO GAKUEN โดยตรง และได้รับการตอบรับจากโรงเรียนแล้ว
ทุนการศึกษา: 48,000 เยน / เดือน (ระยะเวลา 1 ปี)
สำหรับรายละเอียดของระบบการจองทุนการศึกษา และการได้รับการอนุมัติก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ขององค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)

多くの本校学生が予約制度を利用しています!

ทุนการศึกษาของ Kyoritsu International Foundation

ทุนการศึกษา: 100,000 เยน / เดือน (ระยะเวลา 2 ปี)

ทุนการศึกษาของ Kyoritsu Maintenance Co., Ltd

จากทุนการศึกษา 2 ประเภทข้างต้นนั้น ทุนการศึกษาของ Kyoritsu International Foundation เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ถือสัญชาติของประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งการสมัครนั้น จะต้องสมัครผ่านโรงเรียนเท่านั้น โดยเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่ TOHO GAKUEN หรือในโรงเรียนที่เป็นเป้าหมายของ Kyoritsu International Foundation ( นักเรียนต่างชาติไม่สามารถสมัครทุนการศึกษานี้โดยตรงด้วยตนเองได้) )
กรณีผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน สามารถเลือกสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งได้
ทุนการศึกษา : เดือนละ 60,000 เยน เป็นเวลา 1 ปี

ทุนการศึกษาของเขตชินจูกุสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ออกค่าเล่าเรียนเอง

ป็นทุนการศึกษาของเขตชินจูกุที่มอบให้นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับสูงที่ตั้งอยู่ในเขตชินจูกุ โตเกียว หรือนักศึกษาต่างชาติที่ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเองที่อาศัยอยู่ในเขตชินจูกุ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีเยี่ยม อีกทั้ง เป็นผู้ที่มีความต้องการให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านการเรียน
ทุนการศึกษา: 240,000 เยน/ปี (ระยะเวลา 2 ปี)
※สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลัง TOHO GAKUEN Film Techniques College

ระบบทุนการศึกษาโดย TOHO GAKUEN

ระบบการงดเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนปัจจุบันที่มีปัญหาทางด้านการเงิน โดยพิจารณาจากตัวบุคคล ผลการเรียน และความตั้งใจในการเรียน ผ่านการยื่นคำร้องและการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
ทุนการศึกษา: เงินเทียบเท่ากึ่งหนึ่งของค่าหน่วยกิตในชั้นปีที่ 2

ระบบทุนการศึกษา 'YUME OUEN' ของ TOHO-KAI

จากสมาคมนักศึกษาเก่าของ TOHO เป็นทุนการศึกษาที่ไม่ต้องใช้ทุนคืน ให้สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นที่จะทำความฝันในการทำงานในอนาคตให้เป็นจริง นักเรียนที่ตั้งใจเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน นักเรียนที่อุทิศตนให้สังคมหรือสมาคม TOHO หลังเรียนจบ โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารและการสัมภาษณ์ ※เงื่อนไขของระบบทุนการศึกษาอาจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

ระบบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรียนผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมของ TOHO GAKUEN

เป็นระบบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่เข้าใจวิสัยทัศนของสถาบัน มีผลการเรียนตลอดปียอดเยี่ยม และเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี โดยมอบเป็นทุนการศึกษาเทียบเท่า
ค่าหน่วยกิตในภาคเรียนหลัง
ทุนการศึกษา: เงินจำนวนเทียบเท่าค่าหน่วยกิตในภาคเรียนหลัง

TOHO GAKUEN Institute ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อ

ที่ตั้ง4-5-2 NISHISHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO 160-0023 Japan

TEL +81-3-3378-753181-3-3378-7531 (สามารถโทรจากต่างประเทศได้ )
( โทรฟรี ) 0120-343-2610120-343-261(โทรจากในญี่ปุ่นเท่านั้น )

Access


オープンキャンパスOpen Campus

  • 模擬授業を体験しよう!体験入学

    1月13日 (日) ・1月27日 (日)

  • 校舎見学もOK!! 気軽に説明だけ聞きたい方はこちら!学校説明会

    12月15日 (土) ・1月12日 (土)

  • イベント&スペシャル体験入学